Strefa klienta

Wolny Obszar Celny (WOC) to wydzielona część obszaru celnego. Na jego terenie podmioty gospodarcze krajowe oraz zagraniczne mogą prowadzić działalność produkcyjną i handlową, korzystając z ulg podatkowych. Wolny Obszar Celny to miejsce, w którym można realizować typowe dla logistyki procesy takie jak: magazynowanie, pakowanie, oklejanie towarów.

Zalety Wolnego Obszaru Celnego

Ikona kciuka w góre

Korzyści dla naszych kontrahentów:

 • oszczędności z tytułu odstąpienia od poboru należności celnych i sposobu rozliczania podatku VAT,
 • możliwość składowania towarów bezterminowo,
 • możliwość wprowadzania i wyprowadzania towaru partiami,
 • możliwość składowania towaru przez firmy zagraniczne, nawet nie zarejestrowane w Polsce, w tym również podmioty z krajów trzecich,
 • brak stosowania środków polityki handlowej - nie obowiązują u nas zakazy i ograniczenia oraz niektóre zagadnienia kontroli pozataryfowej, tj. sanitarnej, fitosanitarnej itp.,
 • ewentualne kontrole nałożone przez urząd celnoskarbowy odbywają się na miejscu. Wszystko dzięki stałej obecności funkcjonariuszy celnoskarbowych stacjonujących w WOC.

Specjalne ulgi i zwolnienia w opłatach celnych i podatkowych (VAT i akcyza)

Ikona podpisywania dokumentu

Ze specjalnych ulg i zwolnień w opłatach celnych i podatkowych (w tym VAT-u i akcyzy) można skorzystać w przypadku: 

 • towarów importowanych spoza UE i wprowadzanych do WOC, do momentu dopuszczenia ich do obrotu na polskim (unijnym) obszarze celnym. Towary te nie podlegają ograniczeniom ilościowym i wartościowym,
 • towarów dostarczanych spoza Unii Europejskiej do WOC, a następnie wywożonych z WOC poza terytorium Unii Europejskiej (reeksport),
 • towarów wprowadzanych do WOC z przeznaczeniem na eksport, dla których można zastosować stawkę VAT w wysokości 0 % (tak jak dla eksportu) bez konieczności fizycznego wywozu poza terytorium UE,
 • towarów, które mogą być wywożone z WOC do innych obszarów celnych w obrębie krajów należących do Unii Europejskiej.

Administracja i ekonomia

Ikona akceptacji

 

Korzyści administracyjne i ekonomiczne: 

 • towary są wolne od wszelkich pozwoleń na ich obrót,
 • złożenie towaru na terenie WOC nie wymaga zgody urzędu celnego oraz zabezpieczenia należności celnych na okres składowania. Należności celne pobierane są dopiero w chwili, gdy towar wyprowadzany jest z magazynów i przeznaczony jest na obszar celny Unii Europejskiej,
 • towary wprowadzone do WOC z obszaru poza wspólnotowego przez przedsiębiorcę z Unii Europejskiej można (po uzyskaniu pozwolenia na korzystanie z gospodarczej procedury celnej) poddawać przetwarzaniu pod kontrolą celną bez ograniczeń ilościowych i opłat celno – podatkowych.

Pytania i odpowiedzi